Dažniausiai naudojami angliški atlygio vadybos terminai

 

Atlygis yra:

 • Kompensacija, mainai už atliekamą darbą,
 • Kandidatų pritraukimo priemonė,
 • Darbuotojų vertinimo priemonė,
 • Darbo atlikimo gerinimo skatinimo priemonė,
 • Darbuotojų išlaikymo priemonė. 

 

Dažniausiai naudojami angliški terminai 

 

   Compensation - something (such as money) given or received as payment or reparation (as for a service or loss or injury) –   Vebster‘s dict.
 • She received £40 000 in compensation for a lost eye.
 • You should claim/seek compensation.

  Atlygis, kompensacija už darbą.

 

(Taip pat gali būti patirtų nuostolių atlyginimas)

  Compensation - something (such as money) given or received as payment or reparation (as for a service or loss or injury) – Vebster‘s dict.   Sisteminis požiūris į piniginę vertę turintį atlygį darbuotojui, mainais už jo atliktą darbą
  Compensation for your work means two things – the salary (money) and the employee benefits.   Atlygį sudaro du komponentai – alga (salary) ir piedai, naudos, lengvatos (benefits) 
 Salary – a fixed amount of money agreed every year as pay for an employee, usually paid directly into his or her bank account every month 
 • An annual salary of £20 000
 • His net monthly salary is £1500
Atlyginimas, alga – sutartas fiksuotas pinigų kiekis per metus darbuotojui už darbą, dažniausiai mokamas darbuotojui kas mėnesį (savaitę) tiesiai į jo banko sąskaitą
 • Pvz.: jos metinis atlyginimas yra 20 000 Eur 
 • Jo mėnesinė alga lygi 1500 Eur.
  Salary is also called wages, pay or what you make   Atlyginimas taip pat yra atlyginimo tarifas, norma (valandinė alga), užmokestis arba „tai, ką jūs gaunate“ 
   Wage – a fixed amount of money that is paid, usually every week, to an employee, especially one who does work that needs physical skills or strength, rather than a job needing a college education
 • a very low/high wage  
  Atlyginimo tarifas, norma – fiksuotas pinigų kiekis, dažniausiai mokamas kiekvieną savaitę darbuotojams, daugiau tiems, kurių darbas reikalauja fizinių įgūdžių arba jėgos, nei tiems, kurių darbas reikalauja išsilavinimo
 • Pvz.: labai mažas (aukštas) atlyginimo tarifas
  Pay - the money you receive for doing a job    Užmokestis – pinigai, gaunami už atliktą darbą
  Basic salary - what a person earns before other sums of money, such as payments for working extra hours, are added   Bazinis atlyginimas – tai, ką žmogus uždirba prieš tai, kol pridedamos kitos sumos, tokios kaip apmokėjimas už viršvalandžius
  Actual salary – includes regular pay and may be some overtime pay   Faktinis atlyginimas – pastovus atlyginimas plius viršvalandžiai
  Gross salary – the amount of salary your employer has agreed to pay   Priskaitytas atlyginimas 
  Net salary – the amount of money employee receive after deductions   Atlyginimas į rankas
  Benefits - things such as medical insurance that employees receive in addition to money   Naudos, lengvatos, kurias gauna darbuotojai prie atlyginimo, pvz. sveikatos draudimas
  Also called „fringe benefits“ - something that you get because of your job which you get as well as your pay but is not in the form of money   Taip pat vadinama nepiniginiais priedais – ką darbuotojas gauna už darbą, bet neturi piniginės išmokos formos, pvz. galimybė nemokamai pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis ar produktais
  Required benefits – employer‘s part of Social security, unemployment compensation, workmen‘s compensation   Privalomos naudos – darbdavio dalis už socialinį draudimą, bedarbystės kompensaciją, darbingumo netekimo kompensaciją
  Customary benefits – other benefits, that employer is not required by law to provide. Include paid vacation, paid sick leave, paid holidays, life insurance, medical insurance, retiremet plans, profit sharing, educational assistance, credit unions, employee services   Paprotinės, tradicinės naudos – neprivalomos pagal įstatymą. Apima sutartos trukmės apmokamas atostogas, apmokamas nedarbingumo dienas, apmokamas švenčių dienas, gyvybės draudimą, sveikatos draudimą, pensijų planus, pelno dalį, paramą mokymuisi, kredito unijas, paslaugas darbuotojams
  Reward – something given in exchange for good behaviour or good work, etc    Skatinamasis atlygis, atpildas, apdovanojimas, skatinimas už gerą elgesį arba gerą darbą (pvz. pasitenkinimas darbu, pietūs su bosu)
  Remuneration – payment for work or services    Užmokestis, honoraras už darbą
  Incentive – something which encourages a person to do something    Kažkas, kas skatina asmenį ką nors padaryti ar atlikti, paskatinamasis apmokėjimas
 Bonus – an extra amount of money that is given to you as a present or reward as well as the money you were expecting     Dovanėlė ar piniginis priedas, premija už gerai atliktą darbą
  Perks (perquisites)    Piniginiai ir daiktiniai atlyginimo priedai, dažniausiai dideli, pvz. aukštos klasės automobilis, prabangaus būsto nuoma
  Draws and advances against commission    Išmokos ir avansai komisinių sąskaita
  Separations   Atleidimo išmokos
  Special allowances    Specialios išmokos: dienpinigiai, kelionpinigiai, namo ar automobilio nuomos išmokos

 

Spausdinti

Trumpai drūtai

Dažniausiai naudojami angliški atlygio vadybos terminai

 

Atlygis yra:

 • Kompensacija, mainai už atliekamą darbą,
 • Kandidatų pritraukimo priemonė,
 • Darbuotojų vertinimo priemonė,
 • Darbo atlikimo gerinimo skatinimo priemonė,
 • Darbuotojų išlaikymo priemonė. 

 

Dažniausiai naudojami angliški terminai 

Skaityti daugiau...